EFTCO

EFTCO (European Federation of Tank Cleaning Organisations) är 
branschorganisationen för tankrengöringsanläggningar inom 
Europa. Den bildades 1999 och har som mål att utveckla understödja
och förstärka det fackmannamässiga arbetet för dess medlemmar,
att utveckla samarbetet med andra organ som har liknande 
verksamheter samt med myndigheter på både nationell och
internationell nivå.

EFTCO, som omsluter nationella organisationer i flertalet europeiska
länder, samarbetar med SQAS. I EFTCOs regi har enhetliga
rengöringsdokument tagits fram samt en nomenklatur och ett
kodsystem för rengöring.

SNTCA är medlem i EFTCO. Övriga medlemmar i EFTCO framgår
av EFTCOs web-sida.