Säkerhet och kvalitet

SQAS

SQAS står för “Safety And Quality Assessment System” och är ett certifieringsorgan för transportföretag som arbetar med hantering av kemiska produkter. Ett hundratal företag är certifierade av SQAS, som har sitt huvudkontor i Belgien. SQAS har som mål att ge tillverkare av kemiska produkter en säkerhet i det att de underleverantörer de anlitar för att hantera deras kemiska produkter arbetar på ett ansvarsmedvetet sätt och att de kan ingå i deras kvalitets- och miljöledningssystem.

Tidigare erhölls en sådan kvalitetsförsäkran genom att varje kemitillverkare gjorde egna audits av sina underleverantörer, vilket var tidsödande, kostsamt men framförallt erhölls en fragmenterad bild av underleverantörerna.

CEFIC

Inom ramen för Responsible Care lanserade Cefic i början av 1990-talet ett ICE-program för att förbättra säkerheten inom transport, lagring och hantering av kemiprodukter. Nyckelelementet för detta var utvecklandet av SQAS, där varje del av hanteringskedjan eller logistisk tjänst har ett unikt undersystem.

Verktyg för kvalitet

SQAS erbjuder därmed ett verktyg för att fastställa kvalitet, säkerhet och miljöledningssystem för företag inom transportkedjan för ett enhetligt sött. En certifiering ersätter på så sätt en mängd inspektioner utan att den viktiga dialogen mellan tillverkare och underleverantör förringas.

Trots att SQAS inte ger några garantier när det gäller kvalitet och säkerhet så erbjuder den ett system för att värdera förbättringsprocessen inom medlemsföretagen. Systemet ger direkt feedback till tillverkaren på svagheter och styrkor inom företagen och därmed en god bas för en positiv utveckling för relationen mellan tillverkare och underleverantör. De första SQAS dokumenten för rengöring publicerades i april 1998.

Panelen som arbetar fram systemet består av representanter för kemitillverkare, transportföretag, rengöringsföretag samt certifieringsnämnder.